Spring naar inhoud

Disclosure & algemene voorwaarden

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan iWink niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. iWink aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van iWink.

Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor opdrachten aangegaan met iWink BV tot 31 juli 2013. 

Per 1 augustus 2013 is iWink BV overgestapt op de ICT Office voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bevatten spelregels, die bruikbaar zijn in het contact tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie. iWink heeft voor de ICT Office voorwaarden gekozen omdat deze alom worden gebruikt binnen onze branche. Door deze algemene voorwaarden te gebruiken en geen "maatwerk-voorwaarden" te hanteren scheelt het u als klant tijd. Tevens bevatten deze voorwaarden spelregels m.b.t. vrijwel alle zaken die er tussen leverancier en opdrachtgever kunnen spelen. 

iWink hanteert voor opdrachten aangegaan per 1 aug. 2013 de volgende modules van de ICT Office Voorwaarden: